Opdrachten

De opdrachten hieronder zijn allen vanuit Joyn Communicatie uitgevoerd, maar zijn slechts een deel van mijn track record als communicatieadviseur. Mijn volledige CV kun je onderaan de pagina downloaden.

Senior communicatieadviseur A16 Rotterdam (Rijkswaterstaat)

Voor dit infraproject in de realisatiefase werk ik in de volle breedte: van strategische advisering tot en met (aansturing van) de uitvoering. Omdat het project een nieuwe fase in gaat - van bouw en hinder naar zicht op de eindoplevering - heb ik een herijkte communicatiestrategie geformuleerd. Bij de uitvoering van de strategie zetten we nog steviger dan we al deden, in op samenwerking met onze bestuurlijke partners. Ook richten we ons meer op beleving van het project in het gebied waarin het zich bevindt, dus op evenementen en fysieke interactie met onze doelgroepen.  

Senior communicatieadviseur Netwerkdienst Incidentmanagement (Rijkswaterstaat)

Incidentmanagement (IM) is het geheel aan maatregelen dat ervoor zorgt dat een pechgeval of ongeval zo snel mogelijk van de weg is. De weginspecteurs buiten in hun herkenbare gele pick-ups en de wegverkeersleiders in de verkeerscentrales hebben een belangrijke rol in de uitvoering van IM. Maar, RWS doet incidentmanagement niet alleen. Ook externe stakeholders hebben er een rol in. Denk aan hulpdiensten, bergers, ANWB. Met een interne en externe communicatie-opgave maar nog geen communicatiestrategie als basis ben ik begonnen aan het opbouwen van de communicatie voor/door/vanuit IM. Met een strategie, met doorlopend communicatie- en procesadvies aan de coördinator van de netwerkdienst en de omgevingsmanager, met het inregelen van online en social media monitoring m.b.v. Coosto, met deeladviezen bij nieuwe vraagstukken/projecten, het organiseren van het jaarlijkse IM-event en met het bouwen van een IM-community voor alle organisaties die actief zijn in het incidentmanagement.

 

Communicatieadviseur en woordvoerder Verkeer- en Watermanagement (Rijkswaterstaat)

Om het zwangerschapsverlof van een vaste adviseur op te vangen, werkte ik van februari 2020 tot en met medio oktober 2020 bij het team Externe Communicatie van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement in de functie van communicatieadviseur en woordvoerder. Werkzaamheden behelsden het adviseren o.g.v. externe, crisis- en stakeholdercommunicatie en proactief woordvoering doen over de verschillende aspecten  van verkeer- en watermanagement . Ik heb tijdens deze opdracht ook meegedraaid met het interne crisiscommunicatieteam COVID-19  van Rijkswaterstaat en natuurlijk ook met perspiketdiensten. Ander belangrijk aspect van het werk was de afstemming met de Bestuursstaf van Rijkswaterstaat en met de directie Communicatie van de bestuurskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik heb tevens een artikel geschreven over de innovaties op het gebied van incidentmanagement. Dit is in september 2019 in OTAR verschenen. 

 

Senior marketing en communicatie adviseur (Middin)

Middin levert als zorginstelling zorg en ondersteuning aan ruim 4.400 mensen in de regio Zuid-Holland. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Ik ben gevraagd het vertrek van een collega op te vangen en mee te draaien op de afdeling Klant, Marketing en Communicatie. Dat betekende onder andere het adviseren van regiodirecteuren over marketing- en communicatiekansen in brede zin, communicatie over nieuwbouw- en verbouwprojecten met bewoners en hun familie, omwonenden en andere belanghebbenden en het begeleiden van communicatiemedewerkers en de trafficmedewerker bij de productie van communicatiemiddelen. Vanuit de kennis van de organisatie en de communicatievraagstukken die er bij Middin zijn, adviseerde ik de afdelingsmanager vervolgens over de optimale opbouw van haar afdeling, zodat de afdeling zich verder kan ontwikkelen en van nog grotere toegevoegde waarde kan zijn voor Middin.

 

Senior communicatieadviseur A16 Rotterdam (De Groene Boog)

In opdracht van Rijkswaterstaat legt aannemerscombinatie De Groene Boog een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. In 2024 gaat de weg open voor verkeer. Het project heeft te maken met een diverse en daarmee complexe omgeving en dito belangen.

 

In 2019 heb ik 4 maanden als senior communicatieadviseur voor De Groene Boog gewerkt. In dit project werken De Groene Boog en Rijkswaterstaat vergaand samen. Ik trok dan ook nauw samen op met de communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat. Samen zorgden we voor de ontwikkeling van een gezamenlijke huisstijl en communicatie-aanpak, waarbij bouwcommunicatie, publiekscommunicatie en een positieve beleving bij de nieuwe snelweg in aanbouw in strategische samenhang worden georganiseerd en uitgevoerd.

Bij De Groene Boog werkte ik samen met een jongere communicatieadviseur die ik mocht coachen in haar verdere ontwikkeling. Ook adviseerde ik de omgevingsadviseurs over vorm, timing en boodschappen bij hun contacten met de (complexe!) omgeving.

 

Marketing- en communicatieadviseur (Rosa Spier Huis)

Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap van oudere kunstenaars. Zij wonen hier onder gelijkgestemden, met een atelier of muziekstudio en een podium aan huis. Met de zorg en ondersteuning van de betrokken medewerkers, kunnen zij tot op hoge leeftijd hun vak blijven beoefenen en het leven dat zij gewend waren voortzetten. Het Rosa Spier Huis biedt bewoners, maar ook kunstenaars van buiten een podium, om hun inspiratie te delen met het publiek. Met een eigen concert- en theaterzaal, expositieruimte en een hoogwaardig culturele programmering, vormt het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers, jong en oud. Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuw Rosa Spier Huis, ook in Laren.

 

Voor het Rosa Spier huis verzorgde ik de marketing en communicatie. Dit varieerde van het  (laten) maken van verhuurbrochures voor de nieuwbouw, tot het begeleiden van een verbetertraject van de website, het organiseren van evenementen zoals het slaan van de eerste paal en adviseren over de inzet van marketing en communicatie in meer algemene zin. 

 

Senior communicatieadviseur Zeesluis IJmuiden (Rijkswaterstaat)

Na 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Deze zeesluis is de toegangspoort tot de havens aan het Noordzeekanaal en de haven van Amsterdam. De Noordersluis wordt vervangen door een nieuwe grotere zeesluis die ook de steeds grotere zeeschepen kan accommoderen. Het project is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Velsen en is als DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) in de markt gezet.

 

Bij dit project maak ik deel uit van het Omgevingsteam van Rijkswaterstaat tijdens de realisatiefase. Ik ben verantwoordelijk voor de volledige projectcommunicatie (publiekscommunicatie) in samenwerking met de communicatieadviseur van aannemerscombinatie OpenIJ (bouwcommunicatie). Ik verzorg communicatie in de volle breedte, van strategische advisering tot en met coördinatie van de uitvoering  door middel van het aansturen van een full service middelenbureau. Ook verzorg ik het voorzitterschap en secretariaat van de werkgroep Omgeving en Communicatie, waarin de communicatieadviseurs van de samenwerkende partijen zitten.  Daarnaast beheer ik de Facebook account van het project.

 

Aanpak omgeving en communicatie  t.b.v. mobiliteitsplan renovatie Koningstunnel (gemeente Den Haag)

De gemeente renoveert in 2019 de Koningstunnel in het centrum van Den Haag. Een ingreep die weliswaar nodig is, maar ook de nodige hinder zal veroorzaken voor weggebruikers, bewoners en bedrijven. De gemeente heeft Arcadis gevraagd een mobiliteitsplan op te stellen, met daarin een analyse van de grootste verkeerskundige knelpunten, mogelijke oplossingen daarvoor op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement en een omgevingsanalyse met handreikingen voor de communicatieaanpak. Het mobiliteitsplan vormt uiteindelijk mede voeding voor de aanbesteding van het feitelijke renovatiewerk.

 

Bij dit project was ik verantwoordelijk voor de omgevingsanalyse en de handreikingen voor de communicatieaanpak. Arcadis en Joyn hebben meerdere workshops georganiseerd met interne en externe stakeholders om een inventarisatie van  verkeerskundige knelpunten, relevante stakeholders en mogelijke oplossingen op het vlak van verkeers- en mobiliteitsmanagement, omgevingsmanagement en communicatie boven water te krijgen. Vervolgens heb ik volgens de Factor C methode een stakeholderanalyse gemaakt en op basis van deze analyse en eigen ervaringen op het gebied van mobiliteit en gedragsverandering, handreikingen voor communicatie opgesteld. Zowel de analyse als de handreikingen vormen integraal onderdeel van het mobiliteitsplan.

 

Senior communicatieadviseur Renovatie Stuwensemmble Nederrijn en Lek (Rijkswaterstaat)

Het stuwensemble Nederrijn en Lek zorgt voor voldoende (zoet) water in het rivierengebied en het IJsselmeer en vlotte en veilige scheepvaart in de Rijntakken Nederrijn en Lek, en IJssel. Om te zorgen dat de stuwen veilig en betrouwbaar blijven werken, voert Rijkswaterstaat een renovatie uit.

 

Bij dit project maakte ik deel uit van het Omgevingsteam van Rijkswaterstaat tijdens de realisatiefase. Ik was verantwoordelijk voor de volledige projectcommunicatie (publiekscommunicatie) in samenwerking met de communicatieadviseur van aannemerscombinatie Siemens (bouwcommunicatie). Ik verzorgde communicatie in de volle breedte, van strategische advisering tot en met coördinatie van de uitvoering  door middel van het aansturen van een full service middelenbureau. Ook was ik nauw betrokken bij een pilot van Rijkswaterstaat voor het maken van een Virtual Reality film, waarbij het stuwensemble een van de objecten is die met behulp van deze technologie in beeld worden gebracht.

 

Opdrachtgever Norbert van der Hoek (omgevingsmanager van Rijkswaterstaat) zei het volgende over onze samenwerking en mijn werk: ' Wendy is Joyn Communicatie; 'geniet van communicatie'. Dat is wat Wendy ambieert en uitstraalt. Zij geniet van communicatie opgaven en uitdagingen. Vlot, zelfstandig en vrolijk typeren haar en haar werk. Makkelijk en flexibel in de omgan, wat een prettige ongedwongen samenwerking creëert'.

Communicatieregisseur Christel Holleman vertelde: 'Wendy is prettig om mee samen te werken: duidelijk en to-the-point. Komt met bruikbare adviezen en suggesties om communicatie soepeler en effectiever te maken. Wendy kun je om een boodschap sturen. Ze is betrouwbaar, doet wat ze zegt en vaak nog meer...'.

 

Senior communicatieadviseur Beatrixsluis (Rijkswaterstaat)

De Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal bij Nieuwegein is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Omdat steeds meer en grotere schepen de sluis passeren, bouwt Rijkswaterstaat een derde sluiskolk en verbreedt het Lekkanaal. Het project is als DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) in de markt gezet.

 

Bij dit project maakte ik deel uit van het Omgevingsteam van Rijkswaterstaat tijdens de realisatiefase. Ik was verantwoordelijk voor de volledige projectcommunicatie (publiekscommunicatie) in samenwerking met de communicatieadviseur van aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk (bouwcommunicatie). Ik verzorgde communicatie in de volle breedte, van strategische advisering tot en met coördinatie van de uitvoering  door middel van het aansturen van een full service middelenbureau. Daarnaast beheerde ik de Facebook account van het project.

 

Projectleider Communicatie tijdelijke woonvoorziening daklozen (gemeente Hilversum)

De gemeente realiseert, samen met maatschappelijke partners, Keerpunt-Zuid.  Met Keerpunt-Zuid krijgen zes tot acht dakloze verslaafde Hilversummers gedurende vijf jaar de kans om begeleid te wonen. Hopelijk vinden zij vanuit een stabiele woonsituatie hun weg naar dagbesteding en vormt Keerpunt-Zuid een daadwerkelijk keerpunt in hun leven.

 

Bij dit project was ik als Projectleider Communicatie verantwoordelijk voor het adviseren van de projectleider en - samen met zijn adviseur - de wethouder over de inzet van communicatie en de uitvoering van communicatie met bijvoorbeeld bewonersbrieven, het organiseren bij bijeenkomsten en inloopavonden en het inrichten van een projectsite op de website van de gemeente. Ook heb ik een meedenkgroep van bewoners en ondernemers opgezet. Deze meedenkgroep kan meedenken over zaken als leefbaarheid en veiligheid en de inrichting van het terrein. Als Keerpunt-Zuid straks is gerealiseerd, vormt de meedenkgroep ook de ogen en oren van de gemeente en houdt de groep vinger aan de pols over hoe het gaat met het project midden in de wijk.

 

Download
Curriculum vitae
Bovenstaande voorbeelden zijn een greep uit mijn ervaring. Voor een compleet beeld van mijn opleiding en werkervaring download je mijn CV.
2023-12 CV Wendy de Klerk Jankovic - Joy
Adobe Acrobat document 1.2 MB